Nedsivning

Nedsivning

På grund af stigende nedbørsmængder, er der mere og mere fokus fra myndighederne, på afledning af regnvand på egen grund. Vandet ledes typisk fra tage og befæstede arealer til et anlæg for lokal afledning af regnvand. Det kan være en faskine, et regnbed, eller en af de mange andre muligheder. Det er et marked i udvikling med mange muligheder.

For at undersøge om der kan etableres nedsivning, fastlægges en række parametre gældende for geologien i det pågældende område. Det drejer sig primært om jordens evne til at bortlede vand og grundvandstanden. Afhængigt af jordtypen, udføres enten laboratorieforsøg (sigteanalyse) eller markundersøgelser (infiltrationstest), for at fastlægge ovenstående, der ligger til grund for en egentligt beregning af anlæggets størrelse.

Sigteanalyser udføres når nedsivningsanlægget ønskes placeret i områder med sand. Der udtages en prøve, der eferfølgende analyseres på laboratoriet. Infiltratioenstest udføres i lerede, og generelt mere uegnede jordbundsforhold. Testen udføres på stedet, og der kræves adgang til vand – eks. haveslange el. lign.

Man kan med fordel få lavet de relevante forsøg og udtagning af jordprøver i forbindelse med en geoteknisk jordbundsundersøgelse, for at opnå en besparelse. En del af udtyret der benyttes er det samme.  Nedsivnngprøve, hvad enten det er en sigteanalyse eller en infiltrationstest kan udføres for 1500 kr + moms, såfremt den udføres i sammenhæng med øvrigt borearbejde.

Hvis det ønskes, kan der desuden udføres beregninger for anlæggets størrelse.

Kontakt os for mere information på info@boregruppen.dk eller 66 11 06 18.

Der henvises endvidere til salgs- og leveringsbetingelser » Klik her